Apie mus

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Kregždutė“

 Vilniaus senamiesčio centre, tarp Rūdininkų skverelio ir Šv. Mikalojaus bažnyčios, jaukioje Šiaulių gatvelėje yra įsikūręs Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Kregždutė“. Draugiška ir profesionali pedagogų – menininkų komanda kiekvienam ugdytiniui padeda lavinti meninius gebėjimus, skatina kūrybiškumą, suteikia galimybę po pamokų, laisvalaikiu moksleiviams ir studentams lankyti  meninės krypties būrelius ir studijas. Kasmet su mūsų veikla galima susipažinti miesto ir šalies renginiuose: parodose, konkursuose, festivaliuose, koncertuose, kuriuose esame pelnę ne vieną apdovanojimą.

 

Vasarą ugdytiniai gali ilsėtis ir pramogauti tradiciškai rengiamoje dienos stovykloje vaizdinguose Trakuose.

 

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas “Kregždutė” įsteigtas Vilniaus miesto valdybos 1992 m. gruodžio 10 d. potvarkiu Nr. 2482. Klubo teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Klubo savininkė – Vilniaus miesto savivaldybė. Nuo 2018 m. spalio mėn., reorganizavus vaikų ir jaunimo klubą „Ąžuoliukas“, prijungiant jį prie VJK „Kregždutė“, turime patalpas: Šiaulių g. 8, Pylimo g. 10, kuriose sudarytos tinkamos sąlygos neformaliojo ugdymo švietimo kokybei gerinti: vyksta užsiėmimai šešiolikoje būrelių, įdomūs renginiai, susitikimai su Senamiesčio bendruomene.

Klubo „Kregždutė“ veiklos sritis – švietimas. Tikslas – tobulinti neformalaus ugdymo procesą, užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę, puoselėti ugdymo (-si) aplinką, stiprinti klubo įvaizdį ir plėtoti viešuosius ryšius. Klubo uždaviniai: plėtoti efektyvias neformalaus ugdymo programas, užtikrinant ugdymo (-si) kokybę, tobulinti klubo būrelių vadovų, kaip profesionaliai ir sėkmingai dirbančios komandos, įgūdžius ir kompetencijas, sukurti saugią ir sveiką ugdymo (-si) aplinką, gerinti klubo etosą, optimizuoti vidines ir išorines erdves, plėtoti viešuosius ryšius, veiklą, atsižvelgiant į vietos bendruomenes poreikius.

Vizija

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Kregždutė“ – tai Vilniaus senamiesčio vaikų ir jaunimo užimtumo institucija, įgyvendinanti kryptingas užimtumo, prevencijos, edukacines programas, ugdanti jauno žmogaus meninius gebėjimus, puoselėjanti tautines vertybes ir tradicijas, padedanti kiekvienam jaunam žmogui tapti sąmoninga asmenybe.

Misija

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Kregždutė“ – tai neformaliojo vaikų švietimo įstaiga, sudaranti sąlygas ugdyti vaikų ir jaunimo kompetencijas laikotarpiu po pamokų, plėtoti gabumus, tenkinti pažintinius interesus ir kūrybinės raiškos poreikį.

Klube gerbiamas, globojamas ir ugdomas kiekvienas ugdytinis.

Klubo bendruomenė ugdo demokratinį mąstymą, toleranciją, bendravimo kultūrą, kūrybiškumą, puoselėja tautines ir kuria savas tradicijas, nuolat tobulėja.

Vertybės

  • Atvirumas kaitai, ieškojimams ir naujovėms.
  • Atsakomybė už savo veiksmus ir poelgius, profesionalumo siekimas.
  • Kūrybiškumas ir iniciatyva.
  • Pagarba pagrįsti tarpusavio santykiai, geranoriškumas ir supratingumas, profesionalumo siekimas, demokratiškas valdymas.
  • Kiekvienas žmogus turi teisę ir galimybę būti tuo, kuo gali ir nori būti.
  • Socialinė integracija bendraujant su neįgaliaisiais, dalyvaujant projektuose su VŠĮ „Mažoji Guboja“.

Moto: Klubas – ugdytinių antri namai.

Kviečiame naujus narius prisijungti prie klubo „Kregždutė“ kolektyvo.

  Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Kregždutė“ himnas

Vilniaus kregždutė

Muzika Viktorijos Kalpokaitės

Žodžiai Jono Endrijaičio

Ten, virš Vilniaus, kregždutė vaikystės,
Dangų raižo, nebijo paklysti.
Vaiko svajos pakilo į skrydį,
Lyg kregždutę Senamiestis lydi.

 

Priedainis:
Po kregždutės sparneliu
Gimtą Vilnių aš myliu,
Seną pasaką gatvelių jo tylių.
Kol gėriuosi kregždute,
Nardo ji danguj ryte,
Naują pasaką kuriu gimtam mieste.

 

Kai nutols menuetai, karietos,
Lyg princesė nerasiu sau vietos.
Po Senamiestį klaidžiosiu vėlei,
Tu, kregždute, užtruk minutėlei…

 

Ten, virš bokštų, svajonių kregždutė,
Aš su ja trokštu skrydyje būti.
Kol skaitau seno Vilniaus legendą,
Tol kregždutė gyvenime skrenda.